ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  คณะครูโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี