ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม