ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ดำเนินการตามโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โดยคณะครูและนักเรียนได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี