ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

2

18

23

41

ม.2

2

39

31

70

ม.3

2

35

23

58

รวม ม.ต้น

6

92

77

169

ม.4

2

16

20

36

ม.5

2

19

22

41

ม.6

2

16

19

35

รวม ม.ปลาย

6

51

61

112

รวมทั้งสิ้น

12

143

138

281