ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายจงเจิน  บุญวัง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

นายวีระชัย  พุ่มจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นายสัญญา  โพธิ์พรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

นางสนิท  บุญเต็ม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นายประดิษฐ์  แก่นจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายประพิศ  วันหนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายวิทยากร  คำหมูน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

นางขวัญใจ  จันทวี

ผู้แทนผู้ปกครอง

9

นางสาวดวงดาว  แฝงวงศ์คำ

ผู้แทนครู

10

นางเพ็ญนี  พุดโสด

ผู้แทนองค์กรชุมชน

11

นายเมฆ  กันยามา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12

นายชนาธิป  ชุมนวน

ผู้แทนศิษย์เก่า

13

พระครูวิชิตบูรพาภิราม

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

14

นายธรรมนูญ  นาคูณ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

15

นางอมรา  ภาระศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา