ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

K.Amara

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางอมรา ภาระศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

 

 

K.Monrak

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายมนต์รัก พาลธุวงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา