โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร 

               จ.อุบลราชธานี 34110   โทร. 045-210851

                    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี     

            

ผู้บริหารท้องถิ่น(ฝ่ายการเมือง).

  • 11.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg
  • 444.jpg
239603
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
90
139
789
237832
1905
4956
239603

Your IP: 3.238.235.155
14-05-2021 19:37

ข้อมูลทั่วไป

 

อักษรย่อของโรงเรียน

น.บ.ว. / NBW

ปรัชญาของโรงเรียน

คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน

 

ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า - แดง

 

สีฟ้า หมายถึง ความเบิกบานและความก้าวหน้า

 

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ

 

 


 

วิสัยทัศน์ (vision)
         โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านดนตรี กีฬา อาชีพ และวิชาพื้นฐาน ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามความต้องการของท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

พันธกิจ (mission)
         1. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างเต็มศักยภาพ
         2. กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายตามความถนัดและตามศักยภาพ
        4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีวิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน
        5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยความภาคภูมิใจ
        6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้
        7. กำหนดและดำเนินงานตามนโยบายการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโรงเรียน (Goal)
       1. ผู้เรียน ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
      2. ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      3. ผู้เรียน ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     4. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
     5. ผู้เรียน ประชาชนมีความรู้เพียงพอสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
     6. เด็ก เยาวชนและประชาชนรักในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย
     7. สังคมท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
     8. เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     9. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
     10. ครอบครัวมีความอบอุ่น