214229
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
155
87
447
212648
865
4095
214229

Your IP: 18.232.56.9
06-12-2022 17:24

ข้อมูลทั่วไป

 

อักษรย่อของโรงเรียน

น.บ.ว. / NBW

ปรัชญาของโรงเรียน

คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน

 

ปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า - แดง

 

สีฟ้า หมายถึง ความเบิกบานและความก้าวหน้า

 

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ อดทน เสียสละ

 

 


 

วิสัยทัศน์ (vision)
         โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านดนตรี กีฬา อาชีพ และวิชาพื้นฐาน ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามความต้องการของท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

พันธกิจ (mission)
         1. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างเต็มศักยภาพ
         2. กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายตามความถนัดและตามศักยภาพ
        4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีวิชาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน
        5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยความภาคภูมิใจ
        6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้
        7. กำหนดและดำเนินงานตามนโยบายการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโรงเรียน (Goal)
       1. ผู้เรียน ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
      2. ประชาชนและภาคีการพัฒนาต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      3. ผู้เรียน ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     4. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
     5. ผู้เรียน ประชาชนมีความรู้เพียงพอสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
     6. เด็ก เยาวชนและประชาชนรักในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย
     7. สังคมท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
     8. เด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     9. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
     10. ครอบครัวมีความอบอุ่น

 

 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

  • 1-nayok-kan.jpg
  • 2-rong-nayok-1.jpg
  • 3-rong-nayok-2.jpg
  • 4-rong-nayok-3.jpg

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

  • 111palad-pao.jpg
  • 112rong-palad-pao-1.jpg
  • 113rong-palad-pao-2.jpg
  • 114-CM-Suraphon.jpg

ผู้บริหารโรงเรียน

  • 1-CM-Suraphon.jpg
  • 2-CM-Aummara.jpg

Link

สาระน่ารู้ไอที

ปฎิทิน

facebook page