221179
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
208
115
652
219741
1102
2988
221179

Your IP: 3.237.29.69
09-02-2023 20:23

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์ 5  เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ผู้วิจัย                นายวรวุฒิ  ไกรเพชร

ตำแหน่ง             ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา          โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบแผนการวิจัย Pre -Experimental Designs แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง One Group Pretest-Posttest Design      มีวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อ 1)  พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์ 5  เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์ 5  เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์ 5  เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง 6/1  โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 39 คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  บทเรียนสำเร็จรูป  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X )          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที  (t–test) แบบ Dependent 

            ผลการวิจัยพบว่า  1)  ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์ 5  เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/85.32  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80   2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา    ว30205 ฟิสิกส์ 5  เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 3)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชา ว30205 ฟิสิกส์ 5  เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก           ( X= 4.30, S.D. = 0.61)

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 • 1-nayok-kan.jpg
 • 2-rong-nayok-1.jpg
 • 3-rong-nayok-2.jpg
 • 4-rong-nayok-3.jpg

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • 111palad-pao.jpg
 • 112rong-palad-pao-1.jpg
 • 113rong-palad-pao-2.jpg
 • 114-CM-Suraphon.jpg

ผู้บริหารโรงเรียน

 • 1-CM-Suraphon.jpg
 • 2-CM-Aummara.jpg
 • 3-CM-monrak.jpg

Link

สาระน่ารู้ไอที

ปฎิทิน

facebook page