221148
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
177
115
621
219741
1071
2988
221148

Your IP: 3.237.29.69
09-02-2023 18:50

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2  เรื่อง ของไหล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย            นายวรวุฒิ  ไกรเพชร

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

 

บทคัดย่อ

 

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2  เรื่อง ของไหล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยศึกษาผลการใช้จากการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  ดังนี้

      ขั้นตอนที่ 1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 เรื่อง ของไหล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นำไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน 3 คน เพื่อหาความเหมาะสมในเรื่องความชัดเจนของภาษา เนื้อหา  และเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม นำไปทดลองกับ นักเรียนจำนวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 70/70 นำไปทดลองกับนักเรียนจำนวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 75/75 เครื่องมือในการวิจัย  คือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ของไหล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จำนวน 9 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า E1/E2

       ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่าง ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2  เรื่อง ของไหล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ  75  เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 9 ชุด แบบวัดการคิดวิเคราะห์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test  แบบ  One – sample)  

       ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2  เรื่อง ของไหล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 42 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัย พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.42/78.10  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  และพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 เรื่อง ของไหล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเฉลี่ย รายด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 , S.D. เท่ากับ 0.59 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 , S.D. เท่ากับ 0.40  และด้านผลผลิตเท่ากับ  4.91 , S.D. เท่ากับ 0.31 ทุกรายด้านและรายข้อ มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 • 1-nayok-kan.jpg
 • 2-rong-nayok-1.jpg
 • 3-rong-nayok-2.jpg
 • 4-rong-nayok-3.jpg

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • 111palad-pao.jpg
 • 112rong-palad-pao-1.jpg
 • 113rong-palad-pao-2.jpg
 • 114-CM-Suraphon.jpg

ผู้บริหารโรงเรียน

 • 1-CM-Suraphon.jpg
 • 2-CM-Aummara.jpg
 • 3-CM-monrak.jpg

Link

สาระน่ารู้ไอที

ปฎิทิน

facebook page