221164
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
193
115
637
219741
1087
2988
221164

Your IP: 3.237.29.69
09-02-2023 19:37

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาแบบฝึกทักษะงานช่าง เรื่อง งานช่างไฟฟ้า รายวิชางานช่าง ง20234 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัย                นายอรัญ  กุลบุตร

ตำแหน่ง             ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา        โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบแผนการวิจัย Pre -Experimental Designs แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง One Group Pretest-Posttest Design     มีวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อ 1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะงานช่าง เรื่อง งานช่างไฟฟ้า รายวิชางานช่าง      ง20234 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะงานช่าง เรื่อง งานช่างไฟฟ้า รายวิชางานช่าง   ง20234 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะงานช่าง เรื่อง งานช่างไฟฟ้า รายวิชางานช่าง ง20234 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง 2/1  โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  จำนวน 33 คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที  (t–test) แบบ Dependent 

            ผลการวิจัยพบว่า  1)  ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะงานช่าง เรื่อง งานช่างไฟฟ้า รายวิชางานช่าง    ง20234 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.80/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์   ที่ตั้งไว้ 80/80   2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะงานช่าง เรื่อง งานช่างไฟฟ้า รายวิชางานช่าง ง20234 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะงานช่าง เรื่อง งานช่างไฟฟ้า รายวิชางานช่าง ง20234 พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก      (x̄ = 4.33,   S.D. = 0.43)

 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 • 1-nayok-kan.jpg
 • 2-rong-nayok-1.jpg
 • 3-rong-nayok-2.jpg
 • 4-rong-nayok-3.jpg

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • 111palad-pao.jpg
 • 112rong-palad-pao-1.jpg
 • 113rong-palad-pao-2.jpg
 • 114-CM-Suraphon.jpg

ผู้บริหารโรงเรียน

 • 1-CM-Suraphon.jpg
 • 2-CM-Aummara.jpg
 • 3-CM-monrak.jpg

Link

สาระน่ารู้ไอที

ปฎิทิน

facebook page